Korhoenders???

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een vergunning afgegeven voor het afschieten van vossen die in de buurt van pluimveehouderijen rondscharrelen, rond sommige weidevogelgebieden en op de Hoge Veluwe ter bescherming van korhoenders. Aldus een bericht in De Gelderlander van 19 oktober. Korhoenders?? Vossen, aldus GS veroorzaken teveel schade in bovenvermelde gebieden en die moet worden bestreden. Nu is het alom bekend dat je vossen bij een kippenhok kunt weren door te zorgen dat die vossen je kippen niet kunnen pakken. Blijkbaar kan dat niet bij pluimveehouders waar kippen loslopen. Lijkt me een kwestie van investeren in een goede omheining, maar wie ben ik.

Dat de weidevogelpopulatie in ons land al heel lang het slachtoffer is van overbemesting en vooral te vroeg maaien van het grasland, is ook bekend. De ingrijpende verandering van hun leefgebied is doorslaggevend, dat staat als een paal boven water en dat weet men ook bij GS. Een woordvoerder van de Gelderse wildbeheereenheid: "natuurlijk staat het onomstotelijk vast dat vossen niet de hoofdoorzaak van de weidevogelterugloop zijn maar ze afschieten levert wel een makkelijke bijdrage en een zonder grote economische gevolgen". Overigens bevestigt deze jagersgroep ook dat de vossenstand stabiel is.


 Resteren de korhoenders. Korhoenderpopulaties in ons land lopen al terug sinds de eerste helft van de vorige eeuw. Pakweg 40 jaar gelden werden er nog 450 baltsende hanen geteld, in 2012 nog slechts 2.  Volgens het onderzoeksrapport van Alterra is het korhoen daarmee "illustratief voor het verlies aan natuurwaarden in heide en hoogveengebieden, die sterk worden bedreigd door intensivering van de landbouw en veranderingen in landbouwgebruik". Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor onze weidevogels. Met man en macht is een grote groep individuen en organisaties al sinds 2007 bezig het Korhoen terug te brengen in het Overijsselse Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. Daar waren in 2012 die twee resterende hanen te vinden. In 2012 en 2013 werden daar in totaal 29 korhoenders uit Zweden aan toegevoegd om de groep genetisch sterker te maken. Een jaar geleden bleken er nog 6 tot 8 hennen te zijn en 3 tot 5 hanen, overwegend van Zweedse afkomst. Er is nog steeds heel veel kuikensterfte en het lijkt erop dat voor de vogels geen kwalitatief goed voedsel beschikbaar is, dat het klimaat mogelijk ongeschikt geworden is, dat er parasieten in het spel zouden kunnen zijn en ook - jawel - dat soms vogels ten prooi vallen aan de Vos alsook de Havik. Uit pathologisch onderzoek bleek dat veel kuikens al snel stierven door ondervoeding en/of bloedarmoede. Maar de vogels verdwijnen vooral doordat leefgebied en voedsel niet meer voor deze vogels geschikt zijn.

De vossen mogen van GS afgeschoten worden met middelen die tot nu toe verboden waren en alleen gebruikt werden door stropers: lichtbakken om de vossen te lokken en geluiddempers om te voorkomen dat andere dieren er last van ondervinden. Er mag op de vossen gejaagd worden in de maanden februari tot juni. Pluimveehouders mogen vossen het gehele jaar (laten) afschieten. Mensen die verstand hebben van natuur, en ook van vossen, weten dat niet elke vos een eigen territorium heeft. Menig vos loopt thuisloos rond en ziet zijn kans schoon een eigen plek te veroveren zodra de bewoner daarvan al dan niet met hulp van de mens verdwijnt. Elke leeggevallen plek wordt meteen weer bezet door een nieuwe vos. Hoe meer dieren (welke soort maakt niet uit) er worden vernietigd, hoe meer jongen er geboren worden; zo zorgen in de natuur de dieren ervoor dat de soort in stand blijft. Dat is ook de reden dat jaar in, jaar uit duizenden dieren moeten worden afgeschoten door middel van beheersjacht. Het houdt nooit op want de populaties worden telkens aangevuld met jonge dieren. Is er echter een teveel in een gebied dan treedt na verloop van tijd zelfregulering op en worden er weinig, en in sommige jaren zelfs geheel geen jongen geboren. Je zou dus denken dat het zinvoller is de natuur het zelf te laten regelen maar daar is geduld, soms vele jaren, voor nodig. Daarom wordt die optie vaak afgewezen.


 In januari 2014 verscheen een rapport over het beleid inzake korhoenders en de resultaten daarvan. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en uitgevoerd door Alterra, het onderzoeksinstituut van Wageningen Universiteit. In het Alterrarapport worden onder meer gegevens gemeld over de predatiedruk op het Korhoender, en die zijn interessant.
De druk van predatie is niet vast te stellen en daarmee ook niet wat de manieren zijn de impact die predatie mogelijk heeft, te reduceren. Uit het rapport: "wel bleek dat het Korhoen sterk in aantal is achteruit gegaan in de periode dat afschot van vossen en kraaien relatief intensief was. Dit suggereert dat afschot van vossen en kraaien geen adequaat middel is geweest de populatieafname van het Korhoen te keren. De invloed van de Havik, als meest belangrijke predator van de volwassen korhoenders is mogelijk toegenomen na ca. 2000". 

De conclusie uit het bovenstaande lijkt mij duidelijk: afschieten van vossen teneinde de resterende Korhoenders te redden, lijkt contraproductief en een drogreden! Zouden de Gelderse Gedeputeerde Staten haar huiswerk wel goed hebben gedaan? Dat valt dus te betwijfelen, gezien het bovenstaande! Je zou toch bijna aannemen dat het een smoesje is om de vos een loer te draaien....
Los van deze conclusie: is het werkelijk verantwoord om zoveel energie en geld te steken in bijna zinloze pogingen de korhoenders in ons land voor definitief uitsterven te behoeden?

20 oktober 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten