Bomen over bomen

Bericht in de krant: Arnhem doet aangifte van illegale bomenkap van tientallen eeuwenoude eiken en lindes op de stuwwal in het park Onderlangs. In mijn eigen gemeente protesteren mensen tegen de kap in het park Daalhuizen, waar bomen verwijderd "moeten" worden om het stuk bos aldaar meer droogtebestendig te maken. Ik neem in mijn omgeving waar dat er beetje bij beetje steeds meer bomen verdwijnen door kap en daar geen of veel minder herplant tegenover staat. Ik beklaag me tegenwoordig over het feit dat ik in onze tuin zo weinig vogelsoorten zie, terwijl diezelfde tuin tot een paar jaar geleden nog door anderen "een volière" genoemd werd. Ik wijt het niet meer zien van boomklever, appelvink, zwarte mees, groenling,  kuifmees, putter en sijsje aan het verdwijnen van bomen in mijn directe omgeving. In de straat stonden vier naaldbomen in een groenstrook; die werden op verzoek van bewoners verwijderd en vervangen door een perkje. Er werd slechts één boom voor terug geplant. Het zal vele jaren duren voordat die weer een fors exemplaar zal zijn. 

                                 Gezonde bomen gekapt uit economische motieven

Er werd om ons heen gekapt om zonnepanelen meer zon te laten krijgen, er werden bomen verwijderd uit tuinen doordat ze te groot waren geworden naar de zin van de bewoners. Uit een aangrenzende laan wordt met enige regelmaat een volwassen berk gekapt. Blijkbaar niet gezond genoeg meer, maar herplant volgt niet. Dan zijn er nog de stormen van de laatste jaren waardoor veel berken in de buurt om gingen.Vogels hebben aanvliegroutes nodig, bomen vormen wegen waarlangs vogels zich verplaatsen en hoe meer er gekapt wordt, hoe minder vogels zich zullen verplaatsen over deze stukken. In veel gemeenten zijn de laatste jaren de kapvergunningen uitgekleed, het wordt daarom voor de particulier veel makkelijker bomen te kappen. Bij bouwprojecten worden eveneens veel bomen geofferd: langs snelwegen, voor huizenbouw of wegverleggingen. Dit laatste gebeurde in de gemeente Rheden waar een hele stationsomgeving veranderd werd en wegen verlegd waardoor vleermuizen hun normale vliegroutes kwijt raakten. Doordat momenteel plaatselijk de beruchte Letterzetter in naaldbos huishoudt, zijn er hele bospercelen met fijnspar gekapt. Het zijn de biotopen van goudhaantjes en kuifmezen. 

                                           Letterzetter oorzaak kap naaldhoutpercelen.

Dan is er nog het kappen van bomen als verdienmodel om landgoederen in stand te kunnen houden. De laatste vijf jaar is landelijk zo'n duizend ha bos gekapt om hout te oogsten, aldus Urgenda, mede  namens de Wereld Natuur Organisatie, Natuurmonumenten en nog zestig andere natuurorganisaties. Duurzamer bosbeheer zou een besparing van 175 ton CO² kunnen realiseren. Alléén al in Nederland. Genoemde organisaties riepen afgelopen maand het ministerie van Landbouw, Cultuur en Voedselkwaliteit op om in te grijpen in de ontwikkelingen. Al wordt er hier en daar tot herplant overgegaan, insecten die toch al zo drastisch in aantal en soorten achteruit gaan, hebben er voorlopig niets aan want het is te weinig. Volgens het Klimaatpanel IPPC moeten er in Europa de komende dertig jaar meer dan drie miljard bomen geplant worden voor de afvang van het broeikasgas. Nederland behoort in Europa tot de minst beboste landen en wil tot 2030 zevenendertigduizend ha aan bos bijplanten. Zo is tenminste het plan. Er zijn ook mensen die de koe bij de horens vatten en zelf een begin maken. 

                                           Kuifmeespopulatie lijdt onder kap naaldbos 

Een bioloog bedacht een plan dat hij meteen in praktijk bracht. Hij verzamelde met een groot aantal vrijwilligers de opgeschoten zaailingen die overal groeiden uit zaden van eikels, beuken, kastanjes, hazelaar en andere,   en plantte die in zijn grote moestuin van 4.000 vierkante meter. Hij riep de hulp in van Urgenda om bestemmingen te zoeken voor de boompjes en zo kwamen 60.000 boompjes terecht in boerenhagen, voedselbossen  en boomwallen. Het is de bedoeling om deze winter op deze manier nog een miljoen boompjes weg te geven en aan te planten. 

Kijk, dat schiet op, de daad bij het woord te voegen! Alleen helpt mij dat voorlopig niet allerlei vogelsoorten weer terug op de voerplank te krijgen.

Januari 2021

2019: Het jaar van treurnis


2019 was een treurig jaar voor natuur en milieu. De seinen kwamen op rood te staan maar onze regeringsploeg, die al 30 jaar lang de waarschuwingen naast zich neerlegde, de 3 kabinetten Rutte die alleen maar oog hadden voor de economie, de huidige ploeg die zelfs in gevecht ging met de Raad van State in een poging de vernietigende uitspraak over het huidige milieubeleid onderuit te halen - alle bleven oogkleppen ophouden. 


Afgelopen weekend in de kranten: interview met MP Rutte die het zo jammer vond dat de boeren maar door bleven gaan met hun acties terwijl "er zo hard gewerkt wordt richting oplossingen". Maar dan wel de verkeerde, want men ging in Brussel (tevergeefs) vragen of voor ons land de natuurregels niet wat konden worden afgezwakt. Een ander opperde dat er wel allerlei kleine natuurgebiedjes konden worden opgeheven, een ongewenst nieuw vliegveld wordt de burgers door de strot geduwd. Van echt aan- en doorpakken heeft dit kabinet geen kaas gegeten! Natuur en Milieu zijn voor onze ministers slechts lastige zaken die "rotmaatregelen" eisen. Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek en Veiligheid: "als we kijken naar de motivatie om de snelheid aan te passen staat het milieu op de allerlaatste plaats".


Een paar feiten: nergens in Europa is een vergelijkbare hoeveelheid vee op hetzelfde oppervlak als in ons land. Nergens in Europa is er zo'n groot aantal kinderen (Volgens het Longfonds 100.000) onder de 14 jaar getroffen door astma als gevolg van vervuilde lucht. Naast klimaatvluchtelingen zijn er nu ook mensen die hun heil elders zoeken op plekken die hun luchtwegproblemen oplossen. Nergens in Europa is de lucht zo vies als boven Nederland, "een verstikkende stikstofdeken" wordt het genoemd. Al 40 jaar worstelen de drinkwaterbedrijven met stikstofvervuiling en nitraat in het grondwater, en op de Veluwe werd 30 jaar geleden al op tientallen (!) meters diepte nitraatvervuiling aangetroffen. Te danken aan falend beleid van VVD en CDA plus de LTO.


De boeren roepen alsmaar dat zonder hen de voedselvoorziening in gevaar komt. Dat is zo maar het is ook zo dat de overgrote hoeveelheid van wat zij produceren niet voor ons bestemd is, maar het land uit gaat want  aan de export wordt het meest verdiend. Ons kleine landje is wereldwijd de op één na grootste exporteur van landbouwgoederen. Driemaal raden wat dat voor onze bodem, de natuur, het milieu betekent! 
 Uit recente berekeningen blijkt dat een gemiddeld Nederlands gezin in 2020 de boeren indirect met 500,- per jaar subsidieert. De Algemene Rekenkamer becijferde dat twee derde van de Europese subsidieondersteuning voor boeren gaat naar agrariërs met een bovenmodaal inkomen. 


Schokkend nieuws in de NRC van dit weekend: het Ministerie van Economische Zaken heeft ambtenaren en ecologen onder druk gezet om de bevindingen inzake het herstel van Natura 2000-gebieden aan te passen ten faveure van de stikstofuitstoot. Het programma Programma Aanpak Stikstof (PAS) moest zo ruimte scheppen voor infrastructuur en bedrijfsuitbreiding, ten koste van natuurbehoud. De Raad van State veegde er de vloer mee aan.

Hoe noemde MP Rutte deze laatste ministersploeg ook alweer? "Het groenste kabinet ooit". In werkelijkheid is het een incompetent broddelkabinet met zwalkend beleid. Maar wat wil je met een premier die niets wil weten van een visie: "Als visie een blauwdruk voor de toekomst betekent, dan verzet alles wat liberaal is in mij zich daartegen." En  "visie is als de olifant die het uitzicht belemmert". Zet daar tegen af deze Bijbelse spreuk: ‘Als visie ontbreekt, verwildert het volk.’ 

Het is om te huilen en of het ooit nog goed komt is maar de grote vraag.

Bronnen: o.m. AD, Volkskrant, NRC


31 december 2019
Buiten de deur gezet

Het zal je maar gebeuren: je hebt je lekker in je bed geïnstalleerd voor de nacht. Maar dan wordt je opeens in je kladden gegrepen en buiten de deur gezet, in de winter al gauw een temperatuurschok van zo,n 15 tot 20 graden. En niet voor eventjes maar om er de hele nacht door te brengen, zonder warm plekje, zonder voer, zonder beschutting. Een hond zal dat niet overkomen, een kat regelmatig want nogal wat bazen laten hun kat 's nachts buiten lopen.

Onze Floortje van lang geleden. Heel lieve kat die nooit muizen of vogels ving. Die zijn er ook!

Persoonlijk zou ik het mijn kat niet willen aandoen en begrijpen doe ik het ook niet. De nachten zijn vaak koud en vochtig of kunnen vergezeld gaan van vorst. Je kat kan daardoor een fikse bronchitis oplopen, of gewond raken door gevechten met andere katten. Katten houden er van om van tijd tot tijd wat te knabbelen uit de brokjesbak maar die staat niet buiten. Dus gaat het dier op zoek naar een alternatief, muizen en vogels bijvoorbeeld.

Door honger gedreven zijn vogels 's winters minder alert bij het zoeken naar voedsel en daarvan maakt de kat gebruik. Ook in het voorjaar, als vogels zich inspannen hun jongen groot te brengen, wordt door katten veel kwaad aangericht. Nesten worden leeggehaald en jonge vogels sterven doordat de ouders gevangen worden en het broedsel verloren gaat. Soms merkt de katteneigenaar daar niets van doordat hun lieve poes of kater ergens buiten zijn prooi verorbert, of gewoon liggen laat.

Zwervende kat die duidelijk zijn huis was kwijtgeraakt, hij werd opgehaald gecastreerd en weer uitgezet.

En dan hebben we het nog niet eens over zwerfkatten. Een onderzoek van Wageningen Universiteit leverde cijfers op  van 135.000 tot maar liefst 1.200.000 dieren. Momenteel is er veel te doen over onze huiskatten, volgens de geldende natuurregels en wetgeving zouden we ze allemaal binnen moeten houden. Zou het een oplossing zijn om al die thuisloze verwilderde poezen en katers af te schieten? Alleen in de provincies Friesland en Utrecht gebeurt het, Groningen en Zeeland beraden zich nog. Noord-Brabant, Flevoland en Zuid-Holland hanteren een beleid van vangen, castreren / steriliseren en weer loslaten, zodat de populatie langzaam uitsterft. De overige provincies verbieden afschot. Een goede maatregel zou zijn alle katteneigenaren te verplichten hun dieren te laten voorzien van een chip.

Buurkat die steeds bij ons binnen liep, een echte jager.....

Maar de beste maatregel is de katten gedurende de nacht binnen te houden en in het voorjaar pas wat later op de dag los te laten. Kattenluikjes hebben de mogelijkheid om op meerdere manieren het gedrag van de kat te sturen, door ze open of dicht te doen, van buiten of van binnen. Ik heb er jarenlang ervaring mee en het werkt uitstekend. Als er jonge vogels in de tuin waren mocht onze kat maar heel gedoseerd naar buiten. Als eigenaar van een kat kun je er heel veel aan doen om de slachting in de natuur door katten terug te dringen. Volgens mij ligt hier het grootste probleem met huiskatten, ze hebben teveel vrije toegang tot de natuur!

December 2019