Faunawet en de praktijk

Overal waar mensen samenleven zijn wetten nodig. Of leefregels, manieren, afspraken. De laatste categorie telt minder zwaar dan de eerste. Wetten worden gemaakt om overtreders daarvan een straf op te leggen, hetgeen mensen moet weerhouden opnieuw overtredingen te begaan. Die zijn dan immers in je eigen nadeel. Dieren daarentegen zijn weerloos tegen overtredingen door mensen en daarom zijn ze beschermd door de Faunawet. De faunawet schrijft voor dat mensen op een zorgzame en verantwoorde manier moeten omgaan met dieren. Het probleem is echter dat er uitzonderingen zijn gemaakt voor onder andere bedrijven die de kost verdienen door dieren te fokken en te verhandelen. Denk maar eens aan de intensieve veelteelt. Daarom vallen dergelijke bedrijven niet onder de faunawet, al zijn er wel regels hoe met dieren om te gaan maar die betreffen dan de zogenaamde gehouden dieren, waarvoor zorgplicht geldt.

Dieren die wel onder de faunawet vallen zijn onder meer zwijnen, herten, hazen, vossen, reeën, ganzen en feitelijk alle andere soorten. Daaronder zijn soorten die schade toebrengen aan eigendommen van mensen. Landbouwgewassen bijvoorbeeld; maar ook kunnen ze soms gevaar opleveren voor het verkeer. Om die reden is de beheersjacht toegestaan. Jaarlijks wordt vastgesteld hoeveel dieren mogen worden gedood om de situatie beheersbaar te houden en jagers en jachtopzichters moeten die taak vervullen. Daarnaast zijn er ook mensen die het leuk vinden om dieren te bejagen: de zogenaamde plezierjagers. Allemaal moeten zij aan gestelde regels voldoen. Wordt er bijvoorbeeld een vos geschoten, of een zwijn, dan moet door de jager als duidelijk wordt dat het dier jongen zoogt,  gezocht worden waar die jonge dieren zich ophouden zodat ze niet ellendig creperen. Helaas gebeurt dat heel vaak niet en daarover heeft recent de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma met betrekking tot vossen wiens welpen meestal aan hun lot worden overgelaten nadat de moervos geschoten is.


De vraag aan de staatssecretaris was of zij van plan was aan dit dierenleed iets te doen. Dijksma antwoordde dat “een goede jager doorgaans geen vossen schiet in de draag- of zoogperiode van de dieren”.  Ze vond een jachtverbod tijdens deze periode niet  aan de orde omdat die in het kader van de beheersjacht een te zware maatregel zou zijn omdat het maar weinig zou toevoegen aan de al bestaande regels. Ze weigerde in te gaan op de suggestie van de P.v.d.D. de jagers die zich toch schuldig maken aan het verweesd achterlaten van de jonge vosjes, te vervolgen. Je kunt natuurlijk op je vingers natellen dat het niet alleen om vossen gaat in de jaagcultuur.

Zwijnen leven ook in familieverband en tijdens de jacht die het grootste deel van het jaar plaatsvindt, worden dan ook hele families uit elkaar geschoten en lopen er ook verweesde biggen in het bos rond. En wat te denken van het besluit dat onder druk van boeren en jagers door de Gelderse gedeputeerd Van Dijk, genomen werd om het Edelhert vervroegd af te schieten waardoor de jachtperiode op deze dieren nog maar zes weken gesloten zou zijn. Bovendien werd hierbij ingecalculeerd dat de herten drachtig zijn of kalveren hebben terwijl ook andere dieren dezelfde ontwikkelingen doormaken en jongen hebben te verzorgen. Omdat natuurverenigingen en landeigenaars dit echt te gortig vonden, mede op basis van het feit dat de financiële schade die herten toebrengen vrij beperkt is, weigerden zij tot bejaging en extra afschot over te gaan in deze periode. Faunabescherming dreigde zelfs met een gang naar de rechter. Opmerkelijk is dat je er niets meer over hoort of leest. De faunawet waarin dieren "in principe" worden beschermd, kent vanzelfsprekend uitsluitingen en dat is in sommige gevallen ook nodig. Maar geldende regels worden wel erg snel en erg makkelijk opzij geschoven voor menselijke belangen, of die van groepen.

Waar je wel over hoort zijn ganzen die bij duizenden vernietigd worden omdat er te weinig rekening wordt gehouden met hun leefwijze en ze daardoor voor overlast zorgen. In Arnhem heeft nu de fractievoorzitter van Trots Arnhem verzocht ganzen te elimineren in woonwijken die op voormalige buitengebied werden gebouwd. Wie bezorgt nu de ander problemen, de mens de gans, of omgekeerd? En wat gaat er nog volgen, waar liggen de grenzen, mogen we straks de merels afschieten die om vier uur 's ochtends de slaap van mensen verstoren met hun massale ochtendconcert?  Kortom: je kunt wetten maken op allerhande manieren maar als je ze niet consequent kunt handhaven volgen er onvermijdelijk conflictsituaties tussen voor- en tegenstanders van natuur, beheer en belanghebbenden. Een informatief en verhelderend stuk over faunawetten en de praktijk is te lezen op: http://vogeldagboek.nl/html/Natuur_Wet/Hazenjacht.html

19 juli 2013
2 opmerkingen:

Herman, Diepenveen zei

Vandaag op de Telegraaf: alleen rondom Schiphol al 15ooo ganzen vergast.... Dit is toch ziek?!

Willeke zei

Het land is gewoon te overvol en wij hebben daardoor de fauna in de verdrukking gebracht. Maar wat moeten we er aan doen....

Een reactie posten